Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden.

Strepen Melding Melding Icoon

Algemene voorwaarden ROOS24
Door het gebruik van het ROOS24 spaarprogramma en de ROOScadeaukaart aanvaardt u
de onderstaande voorwaarden:
ROOS24 is het spaarprogramma en de cadeaukaart die worden uitgegeven door Bureau
Binnenstad Roosendaal b.v. en de deelnemende ondernemers. (Hier na te noemen ROOS24).

Dit programma en alle rechten zijn voorbehouden aan Bureau Binnenstad Roosendaal b.v.
● Voor deelname aan ROOS24 is een fysieke dan wel digitale pas nodig.
● Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ROOS24 uitgegeven spaarkaarten en cadeaukaarten (zowel elektronische als plastic kaarten, hierna gezamenlijk te noemen: de ROOSpas), die worden uitgegeven door ROOS24en alle deelnemende ondernemers aan ROOS24.
● De ROOSpas kan uitsluitend worden verkregen bij de deelnemende ondernemers. Met deze ROOSpas kunt u alleen sparen bij deze winkels en horeca. Deze zijn te vinden op www.ROOS24.nl / winkels en horeca.
● Het is je eigen verantwoordelijkheid je e-mailadres en contactgegevens actueel te houden.
● Indien men lid is van het spaarprogramma van ROOS24, en in het bezit is van een ROOSpas, spaart men bij iedere bestede €2, – 1 punt.
● Indien de ROOSpas of ROOSapp niet geregistreerd is, kunnen er geen punten gespaard worden.
● Er kan uitsluitend gespaard worden bij aankopen in de winkel. Het is niet mogelijk om te sparen bij aankopen in de webshop van ondernemers die deelnemen aan het Roos24 spaarprogramma.
● Iedere ROOSpas is voorzien van een unieke code. U dient de ROOSpas zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) dient u de pas te blokkeren op ROOS24.nl. Alleen originele ROOSpassen kunnen worden gebruikt. ROOS24 houdt zich het recht voor om een ROOSpas uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele ROOSpas.
● De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
● Het overzicht van de gespaarde punten is zichtbaar in het account van de gebruiker op de website, op de hardware van de deelnemende ondernemers of in de Jpurse app.
● De gespaarde punten op de ROOSpas hebben een beperkte geldigheidsduur. Ieder kalenderjaar op 31 januari 23.59 uur vervallen alle punten die zijn gespaard tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar.
● Je kunt je deelname aan de ROOSpas op elk moment beëindigen, door je uit te schrijven voor de ROOSpas op de ROOS24.nl. Na beëindiging van deelname vervallen al je beschikbare punten.
● Het is niet toegestaan ROOSpassen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
● Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen worden geregistreerd en leidt ertoe dat u de deelname aan het spaarprogramma van ROOS24 wordt ontzegd.
● Het is niet toegestaan ROOSpassen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
● ROOS24 behoudt zich het recht voor dit spaarprogramma en cadeaukaart voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De nieuwste versie vindt u op: www.ROOS24.nl. Deze wijzigingen en aanvullingen treden voor u in werking op de datum waarop deze op de ROOS24-site zijn gepubliceerd. Wij adviseren u derhalve om de Roospasvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
● ROOS24 heeft te allen tijde het recht om, zonder compensatie van deelnemers het ROOS24 programma te wijzigen of te beëindigen. ROOS24 zal uiterlijk twee maanden van tevoren over een wijziging of beëindiging informeren via de ROOS24 website en/of via het opgegeven e-mailadres. Tot aan de datum van beëindiging kunnen punten gewoon worden besteed. De gespaarde ROOS24 punten kunnen niet meer worden besteed na beëindiging en zullen na beëindiging komen te vervallen.
● Door deel te nemen aan het spaarprogramma geeft u toestemming aan ROOS24 en alle deelnemende ondernemers om uw e-mail adres te gebruiken voor nieuwsbrieven en andere promotionele activiteiten van uitsluitend ROOS24 en individuele ondernemers.
● Bij deelname aan ROOS24 geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan door Smartcity Roosendaal b.v. en te gebruiken voor dit programma en alle verschillende subonderdelen.
● ROOS24 en deelnemende ondernemers respecteren de privacy van alle gebruikers van haar spaarprogramma en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het volledige privacy beleid, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring, welke is te vinden op de website www.ROOS24.nl
● Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de ROOSpas of problemen bij het gebruik van de kaart, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ROOS24 via support@ROOS24.nl

Download hier de Algemene Voorwaarden van ROOS24.